കേരളത്തിലെ തട്ടുകടകളുടെ ഓർമകളുണർത്തി ഗൾഫ് നാടുകളിലും സജീവമാകുകയാണ് നാടൻ ഭക്ഷണശാലകൾ. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാടൻ ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങൾ തേടി പ്രവാസികൾ പലരും ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തുന്നു.
more news: www.mediaonetv.in